“Mersin iş dünyasını iklim değişimine hazırlayacağız”

Proje ortakları arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Oda­sı’nın (MTSO) da bulunduğu Mersin Büyükşehir Belediye­si’nin (MBB) Climate Change Adaptation Grant Program­me (CCAGP) Hibe Programı kapsamında alınan “İklim De­ğişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç” Projesi kapsa­mında “İklim Mersin” toplan­tısı düzenlendi.

Uygulama yeri Mersin ve Barselona olan pro­jenin 18 ayda tamamlanma­sı planlanıyor. Projeyle Mer­sin’de karar vericilerin ve yerel aktörlerin iklim değişikliğin­de azaltım ve uyuma yönelik kapasitelerinin artırılması ve Mersin’de iklim değişikliğinde azaltım ve uyuma yönelik ko­nularda halkın bilinçlendiril­mesi hedefleniyor.

Toplantının açılışında ko­nuşan MBB Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, “İklim değişikliği küresel bir sorun. Etkili bir mücadele için bireylerin topluluk ve hükü­metlerin ortak hareket etme­si gerekmekte” derken; Çev­re ve Koruma Kontrol Daire Başkanı Dr. Bülent Halisde­mir, “Bu bir ekip işi, sadece yerel yönetimlerin üstesin­den gelebileceği bir konu de­ğil” dedi. TÜBİTAK Marma­ra Araştırma Merkezi Kı­demli Başuzmanı Doç. Dr. Haldun Kara, TÜBİTAK ola­rak iklim konusunda yürüt­tükleri çalışmalar hakkında bilgi paylaşırken MedCities Genel Sekreteri Josep Ca­nals, “Birbirimizden öğrenip deneyimlerimizi paylaşaca­ğımız önemli bir projeye baş­lıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İklim değişikliğine uyum, Odamızın stratejik odağı”

Toplantının açılışında dün­yanın sayısız sorunla boğuş­tuğunu ifade eden MTSO Yö­netim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Ancak, bir sorunu­muz var ki, etki alanının tüm dünya ve insanlığı kapsama­sından dolayı; biz bunu önü­müzdeki yılların en önemli sorunu olarak görüyoruz” de­di. iklim değişikliğine uyum çalışmalarının odanın strate­jik olarak odaklandığı konular arasında yer aldığını kaydeden Çakır, Odanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başın­da geldiğini dile getirdi.

Ayrım yapmadan, öncelikli sektör­lerle başlayarak, kent ekono­misini bu çalışmalara enteg­re edeceklerini aktaran Çakır şunları söyledi: “Önce farkın­dalık, sonra eğitim modülleri ve daha sonra saha uygulama­larıyla, Mersin iş dünyasını ik­lim değişikliğine uyum anla­mında en iyi şekilde hazırla­yacağız. Bu ortak çalışmayla, etkin bir yol haritası oluştura­cağımıza ve bunu tüm toplu­ma yayacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu konu, sadece ku­rumların veya işletmelerin ça­basıyla değil, mikro bazda, her bir vatandaşımızın bilinçlen­mesi ve her bir hanenin göste­receği çabayla hedefine ulaşa­caktır.”

“Ne pahasına olursa olsun denecek bir ekonomiye destek vermeyeceğiz”

Amacın sıfır atığı olan sektörler, çevreyi koruyan bir ekonomi, sağlıklı bir Mersin, yaşanır bir kent oluşturmak olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, Mersin’in bu anlamda hem ülkenin hem de dünyanın bu çabasına en çok destek veren kent olacağına inandığını söyledi. Mersin iş dünyası olarak bu dönüşüme hazır olduklarını kaydeden Çakır, “Ne pahasına olursa olsun denecek bir ekonomiye destek vermeyeceğiz. Önlemlerin en önemli destekçisi ve uygulayıcısı olacağız” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x